Archives

Download Kitab, Buku tentang Syiah; Tasyayyu'

Download buku-buku, kitab-kitab Syiah ahlul bait, tasyayyu', Syiah Imamiyah 12, dan membantah Ibn Taimiyah, pemikiran Wahabi Salafi Takfiri dan Zionis Yahudi.

Bahasa Indonesia

Penelitian Keberlanjutan dan Perubahan Tradisi Keberagamaan Syiah (Studi Masyarakat Santri YAPI Bangil) oleh Nur Saymsuriati  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

Sayyidina Husain dalam Teks Klasik Melayu

Buat Apa Shalat?!

Antologi Islam

Jejak Ajaran Syiah (Persia) di Sulawesi: Studi Awal Kasus Suku Bugis, Makassar dan Mandar

Isu-isu Penting Sang Nabi J. 1 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Membedah Sejarah Al-Hadits oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Kesalehan nan Terlampauhi: Desakralisasi Ritus Hoyak Hosen di Pariaman Sumatera Barat Oleh Yudhi Andoni

Isu-isu Penting Sang Nabi J. 2 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

50 Pelajaran Akhlak untuk Kehidupan oleh SYAIKH ABBAS AL-QUMMI RA

Pengaruh Persia Pada Sastra dan Seni Islam Nusantara oleh Agus Sunyoto

Mengenal Sang Pewaris Nabi J. 1 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Mengenal Sang Pewaris Nabi J. 2 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Abdullah bin Saba Tokoh Fiksi dalam Perang Unta oleh APEP WAHYUDIN

Abu Hurairah | 2 oleh Abd. Husein Syarafuddin al-Musawi al-Amili

Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia oleh Prof. DR. H. Aboebakar Aceh

Aliran Syi'ah di Nusantara oleh Prof. DR. H. Aboebakar Atjeh

Durarus Saniyyah fi Bayan Maqalah Sunniyah Oleh H. Kholilurrahman Abu Fateh, Lc. MA

Akhirnya Kutemukan Kebenaran oleh Muhammad al-Tijani al-Samawi
Akhirnya Kutemukan Kebenaran oleh Muhammad al-Tijani al-Samawi

Murajaat Dialog Sunni-Syiah oleh Abd. Husein Syarafuddin al-Musawi al-Amili

Tulisan, buku di Web alhassanain

Amaliah Praktis oleh Ust. Muhammad Husein Alkaff
Amaliah Praktis oleh Ust. Muhammad Husein Alkaff

Amali al-Shaduq Oleh Syeikh Al-Saduq

Bebaskan Mekah dan Madinah dari Wahabi

Tuhan menurut Al-Quran oleh AS-SHAHID SAYYID MUHAMMAD HUSAYNI BEHESTI

Cinta Kepada Ahli bait oleh Sayyid Murtadha Mujtahedi Sistani

Novel Cinta yang Terlambat oleh Dr. Ikram Abidi

Brosur Sholat Jamak dari http://al-islam.org

Brosur tentang Keadilan Sahabat dari http://al-islam.org

Dialog antar Madzhab / Muktamar Baghdad / Kongres Ulama Baghdad oleh Muqatil bin Athiyah al-Bakri al-Hanafi

Cuplikan Rasionalisme dan Alam Pemikiran Filsafat dalam Islam oleh Hasan Abu Ammar
Doa Jawsyan Kabir 

Doa Kumail | 2 | 3

Sejarah Hidup Imam Ali ra oleh H.M.H. Al-Hamid al-Husaini dan Dialog Sunni Syiah di Peshawar

Tanah Fadak oleh Ayatullah al-‘Uzma al-Mirza Jawad al-Tibrizi

Brosur Mengapa Mengikuti Ahli Bait Nabi saww? dari http://al-islam.org

Fatimah Az Zahra oleh Ibrahim Amini

Kompilasi Fatwa-fatwa "keren" Ulama Wahabi dan Sumbernya

Fikih Ringkas untuk Bersolat

Fikih Islam Fatwa Ayatullah Sayyid Ali Sistani

BELAJAR FIKIH Untuk Tingkat Pemula Sesuai fatwa Para Ulama Marja' oleh Muhammad Husein Falah Zadeh

Fikih perbandingan antara Jakfari dengan Sunni | Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Brosur tentang Penyakit Marah dari http://al-islam.org

Ghadir Khum dalam Perspektif Sunni oleh Muhammad Ridha Jabbariyan

Brosur tentang peristiwa Ghadir dari http://al-islam.org

Brosur tentang penyakit Ghibah dari http://al-islam.org

Ebook tentang hadis Tsaqalain dan bantahan Syubhatnya dari secondprince.wordpress.com

Brosur tentang penyakit Hasad dari http://al-islam.org

Buku tentang Hawa Nafsu

Hidayah dalam al-Quran oleh Abu Taqi

Brosur aturan berpakaian dari http://al-islam.org

Himpunan Fatwa dari almarhum Ayatullah al-Khui

Terjemahan kitab Hukumah Islamiyyah dari Khoemainy

Kisah perdebatan Husniyah pada Zaman Harun Rasyid

I Love Him, sebuah cerpen dari Dr. Ikram Abidi

Ihtijaj Dialog Imamah oleh AL-‘ALLAMAH AL-TABARSI

Brosur tentang Ikhlas dari http://al-islam.org

Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah oleh A. Syarafuddin Al-Musawi

Ikhtisas Kepakaran oleh Syaikh Mufid

Imam Mahdi Kabar Gembira dalam Al-Quran

Imamah & Wilayah Dalam Ajaran Ahlulbait oleh Sayid Muhammad Rizvi

Cerita Mata-mata Inggris dengan Pendiri Wahabi

Inilah Akidah Syiah oleh Nasir Makarim Syirazi

Maria al-Qibthiyah Istri Nabi yang terlupakan oleh Abdullah Hajjaj

Kumpulan komentar Ulama tentang gerakan Wahabi

Brosur tentang Jihad Nafs dari http://al-islam.org

Jika Mereka Ahlussunnah Nabi saww

Kajian tentang Syiah dan Sunni oleh Muhammad al-Tijani al-Samawi | 2

Luhuf kisah tentang peristiwa Karbala oleh Sayyid Ibnu Thawus

Membongkar Tahrif Kasyful Asrar Khoemaini oleh Dr. Ibrahim Ad-Dasuki Syata

Kebenaran Yang Terpendam Jilid Pertama; Kedua; Ketiga; keempat; kelima oleh Ust. Moh. Sulaiman Marzuqi

Kelebihan Syiah, Cuplikan dari al-Kafi oleh Imam Ali as

Keluarga yang Disucikan Allah oleh Alwi Husein, LC

Kemelut Kepemimpinan Selepas Rasul oleh Ayatullah Muhammad Baqir Shadr

Artikel tentang kemutawatiran peristiwa Ghadir

Keutamaan dan Amalan bulan Ramadan dari Kitab Mafatih Jinan

Khulafa’ Rasyidin Di antara Nas Dan Ijtihad

Khutbah Talutiyah Imam Ali as

Khutbah Wasilah Imam Ali as

Khutbah Imam Ali as tanpa titik dari http://al-islam.org

Khutbah Imam Ali as tentang Fitnah dan Bid'ah

KHUTBAH RASULULLAH S.`A.W. DI GHADIR KHUM MENURUT CATATAN AL-ALLAMAH AL-TABARSI

Kisah Para Nabi Allah

KITAB KASYFU ASY-SYUBUHAT DOKTRIN TAKFIR WAHHABI PALING GANAS Oleh Ust. Abu (Ahlus Sunnah wal Jamaah)

Kitab Sulaim bin Qais al-Hilali

Kitab Al-Haft al-Syarif tentang penciptaan makhluk oleh Abu Abdillah al-Mufadhdhal bin ‘Umar al-Ja‘fi

Kitabul Mukmin oleh Husain Said

Brosur tentang Mencari Ilmu dari http://al-islam.org

Konsep Akidah Imamiyah

KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM ISLAM Oleh Sayyid Sa‘id Akhtar Rizvi

Imamah dalam Islam | lainnya oleh Sayyid Sa‘id Akhtar Rizvi

Malam-malam di Peshawar: Sebuah Dialog Sunni Syiah

Masyariq Anwar Yaqin / Enam Khutbah Amir Al-Mukminin Tentang Rahasia Dirinya oleh al-Hafiiz Rajab al-Bursi

Mazhab Alternatif Perbandingan Sunni Syiah oleh Muhammad Tijani al-Samawi

Meluruskan Peran Nashirudin ath-Thusi oleh Muhammad Anis

Membedah Shiratol Mustaqim oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Mencari Tuhan

MENGAPA AKU MEMILIH MAZHAB AHLULBAIT AS | 2 oleh Syaikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Anthaki

Mengenal Syiah oleh Syaikh Ja'far Hadi

Menjelajah Semesta Iman oleh Majid Fakhri

Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia

Menyingkap Tipu Daya dan Fitnah Keji Fatwa-Fatwa Kaum Salafi Wahabi

Meretas Jalan Islam Muhammadi / Syiah oleh Sayid Moustafa Al-Qazwini

Mizan Keadilan Tuhan Mengkaji Doktrin Keadilan Tuhan oleh Sayyid Akhtar Rizvi

Ebook berisi tentang segala hal dari Muawiyah dari secondprince.wordpress.com

Ebook Nahjul Balaghah dari Madinah al-Hikmah

Neraca Kebenaran dan Kebatilan oleh Syahid Murtadha Muthahhari

Riwayat Hidup Para Imam Suci Ahlul Bait as diterjemahkan dari Nafahât Min Sîrah A’immah Ahlil Bait oleh Bâqir Syarîf Al-Qurasyî.

Oktober 2015 Imam Mahdi Datang oleh Jabir Beolusi

Pemalsuan data/foto konflik Suriah/Syiria

Pendidikan Anak Menurut Ajaran Islam

PENYELEWENGAN AJARAN AHLUS-SUNNAH WAL JAMAAH

Peradaban Syiah dan Ilmu Keislaman oleh Ayatullah Sayyid Hasan Ash-Shadr

Peran Akidah

Peranan Ahlul Bait AS Memelihara Kesucian Ajaran Islam oleh Allamah Syed Murtadha Askari

Perang Unta Perang Saudara Pertama dalam Islam oleh Apep Wahyudin

PERSPEKTIF SAHABAT DALAM ISLAM Oleh ASAD HAIDAR

Pesan Sublimimal Yahudi / Sihir Sigil Yahudi

Brosur tentang Shalat harian Syiah dari http://al-islam.org

Produk-produk Zionis dan fatwa Boikot

Brosur tentang Rafidhi dalam Riwayat Bukhari dari http://al-islam.org

Raudhat al-Kafi (TAMAN YANG MENCUKUPI) oleh THIQAT AL-ISLAM ABU JA‘FAR MUHAMMAD BIN YA‘QUB AL-KULAINI

Protocol of Zions / rencana Zionis Internasional

Risalah Amman tentang Kerukunan Umat Islam | 2

Mengapa Kita Beragama?

KALAU ADA MUT’AH KENAPA HARUS PAKAI KONDOM Oleh Robitul Firdaus

Brosur tentang kesabaran dari http://al-islam.org

Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Oleh H.M.H. Al Hamid Al Husaini

Sejarah Wahabi di Indonesia / Selamatkan Indonesia dari Wahabi

Penghancuran Situs-situs Warisan Islam oleh Wahabi

Brosur tentang mengapa pilih Syiah? dari http://al-islam.org

Silsilah Para Maksumin / Imam 12

SUNNAH-SYIAH DALAM DIALOG Oleh Almarhum Al-Ustadz Husein Al-Habsyi

Buku berisi segala hal tentang syafaat

SYI’AH PRODUK ALAMI ISLAM oleh Sayid Muhammad Baqir Shadr

TAFSIR TEMATIK IMAMAH DAN KEMAKSUMAN oleh Reza Kardan

Brosur tentang al-Quran Syiah dari http://al-islam.org

Takdir Manusia berisi tulisan Muththahari dan Ali Syariati

TALMUD Kitab Suci Yahudi Dengan Ajaran Rasis dan Chauvinis

Najd /Riyadh tempat munculnya tanduk setan

Brosur tentang Mengapa Syiah menghindar Tarawih berjamaah dari http://al-islam.org

Brosur tentang Taubat dari http://al-islam.org

Tarjemah Kitab DAF'U SYUBAH AT-TASYBIH BI-AKAFF AT-TANZIH | 2 oleh Al-Hafidz Abul Faraj Ibnul al-Jauzi al-Hanbali

Tragedi Karbala dan Menjawab Pelbagai Keraguan Tentangnya oleh Ali Asghar Ridwani

Tragedi Karbala oleh Farida Gulmohammadi

TUDUHAN TERHADAP PERANAN KHWAJAH NASIR AL-DIN AL-TUSI DALAM PERISTIWA KERUNTUHAN KOTA BAGHDAD oleh RASUL JA’FARIYAN

Brosur tentang Mengapa Syiah Shalat dengan turbah dari http://al-islam.org

Brosur tentang Mengapa Imam harus 12? dari http://al-islam.org

UMMAT RASULULLAH JANGAN BERPECAH-BELAH oleh Haddad Alwi

Wafat Rasulullah & Suksesi Sepeninggal Beliau di Saqifah | 2 oleh Almarhum O. Hashem

Wahabi Ahlussunnah Palsu

YUHANNA ZIMMI MENCARI KEBENARAN (Kisah pencarian kebenaran seorang Kristian) Oleh Sayyid Sa‘id Akhtar Rizvi

Sejarah lahirnya Satanisme Zionis

Sejarah Lahirnya Negara Zionis | 2

Ilmu Fiqih Islam dalam Lima Mazhab oleh Prof. DR. H. AboeBakar Atjeh

Ebook Wasiat Sufi Sayyid Ayatullah Khoemeini 1 ; 2 ; 3

Tafsir Juz 'Amma

Sejarah Singkat Majelis Ratapan

Syiah di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal oleh Dr. Sayyid Kazim Tabataba’i

Tiga Faktor Kebangkitan Husein as

Tragedi Karbala oleh http://abatasya.net

Peri Kehidupan 14 Manusia Suci oleh Penerjemah Ansariyan

Peran Aisyah dalam Islam dikompilasi oleh www.islamitucinta.blogspot.com

Perbedaan Mendasar antara Syi'ah dan Sunni bukan Penghalang Persaudaraan oleh Sayyid Said Akhtar Rizvi

Asyura dan Tradisi

Ilusi Negara Islam oleh Editor: Gus Dur

Buku Putih Mazhab Syiah oleh Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI)


Bahasa Arab

Zahru al-Raihan berisi segala hal tentang Muawiyah oleh Hasan bin Ali al-Saqqaf

Arbaun Hadits Mu'tabar bi Nash Aimmah, kitab berisi hadis-hadis shahih dari kitab-kitab Syiah tentang nama-nama 12 Imam.

Mausuah Rijaliyah Syiah berisi kurang lebih 20 kitab tentang rijal hadis di kalangan Syiah

Kifayah Thalib fi Manaqib Ali bin Abi Thalib as | pdf  oleh Muhammad bin Yusuf al-Kanji al-Syafii yang konon dibunuh di masjid Damaskus karena dituduh tasyayyu'.

Syawahid Tanzil oleh Hakim Haskani al-Hanafi, Kitab yang berisi tentang ayat-ayat suci al-Quran yang turun berkenaan dengan ahli bait as.

Program berisi 16000 riwayat tentang seluk beluk dasar Syiah, para Imam as dan bantahan atas fitnah atas Syiah.

Program berisi 140 bantahan terhadap fitnah atas Syiah

Program berisi ratusan jawaban atas persoalan akidah Syiah

Kitab Syifa Saqam oleh Ali Subki al-Syafii berisi tentang kebolehan Ziarah makam, tawassul, tabarruk, Istighatsah dan Syafaat.

Kitab Saqifah oleh Syeikh Muhammad Ridha al-Mudhaffar

Manaqib Imam Ali as oleh al-Khawarizmi

Program Kitab Bihar Anwar Full oleh Allamah Majlisi

Mujam Rijal Hadis Syiah

Maqtal al-Khawarizmi Muhammad bin Ahmad al-Khawarizmi

Mausuah Asilah Aqaidiyah 5 jilid

Adam Tahrif al-Quran oleh Sayyid Ali al-Husaini al-Milani

Adwar Imam Ali fi Tarikh Islam

Adm Sahwi Nabi saw oleh Syaikh Mufid

Lima Lam Tudzkar Asma Ahl Bait fi Al-Quran al-Karim oleh Syaikh Ahmad Mahuzy

Abd Allah bin Saba Dirasah Li Riwayat Tarikhiyah oleh Abd Aziz Shalih Halaby

Abu Thalib, Aqidah wa Kafah oleh Syaikh Naji Ahmad Zawad

Fath Milal Ali tentang kesahihan hadis Madinatul Ilm Ali oleh Ahmad bin Muhammad al-Ghumary

Adalah Shahabat oleh Ali al-Ibrahim al-Tharabalsy

Nashaih Kafiyah oleh Sayyid Muhammad bin Aqil tentang Permasalahan pelaknatan atas Muawiyah

Manaqib Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib AS oleh Ibn al-Maghazaly Ali bin Muhammad al-Wasithi al-Syafi'i

Fadhail Imam Ali bi Riwayat Ahlussunnah Wal Jamaah

Jami' Atsar fi Imamah Aimmah 12 as oleh Sayyid Hasan Ali Thaha

Nasim Hajir fi Ta'kid Qauly an Madzhab Muhajir oleh Mufti Hadramaut, Allamah Abd Rahman bin Ubaidillah al-Saqaf. kitab yang berisi tentang penjelasan madzhab Imamiyah Imam al-Muhajir, leluhur para habib di Yaman.

Naqdh Kitab Shawaiq Muhriqah li Ibn Hajar oleh Sayyid Amir Muhammad al-Kadhimi al-Qazwini

Sharih Bayan fi Rad ala Man Khalafa al-Quran oleh Syaikh Abd Allah al-Harary al-Habsyi

Atbu Jamil ala Ahli Jarh wa Ta'dil oleh Hasan bin Ali al-Saqaf

Imam Ali wa Musykilat Nidham Hukmi oleh Doktor Muhammad Thay

Imam Ja'far Shadiq fi Nadhr Ulama Gharb oleh Ustadz Wadi' Falasthin

al-Shafa fi Tawasul wa Tabarruk bi al-Mushthofa oleh Dakir MUhammad Thahir al-Qadiry

Dirasat fi Minhaj Sunnah li ma'rifah Ibn Taymiya oleh Sayyid Ali al-Husainy al-Milany

Kasyif Shaghir an Aqaid Ibn Taymiyah oleh Said Abd Lathif Fawdah

Maqalat Sunniyah fi Kasyf Dlalalat Ahmad bin Taymiyah oleh Syaikh Abd Allah al-Harary

Qashash al-Anbiya oleh Quthb al-Din Said bin Habatillah al-Rawandy

Yanabi' Mawaddah oleh Syaikh Sulayman bin Ibrahim al-Qunduzi al-Hanafy

Afat Ashhab Hadits wa Rad ala Abd al-Mughits oleh Ibn al-Jauzi
   
Saluni Qabla an Tafquduni oleh Syaikh Muhammad Ridha al-Hakimi Juz 1 | Juz 2
 
Nurul al-Abshar fi Manaqib Al al-Nabi al-Mukhtar oleh Syaikh Mu'min al-Syablanjy dan Is'af al-Raghibin fi sirah Musthofa wa Fadail ahli baitihi Thahirin oleh Syaikh Muhammad bin Ali al-Shabban

Miah Masalah Muhimmah haula Syiah oleh Sayyid Mahdi Muhammad Suwaij

Ibn Taymiyah Hayatuhu wa Aqaidahu oleh Shaib Abd Hamid

Mu'jam Muallafat Islamiyah fi Radd Firqah Wahabiyah oleh Abd Allah Muhammad Ali

Kadzabu Ala Syiah membantah 10 Kitab yang memfitnah Syiah diantaranya Muqaddimah, Ruh Maani, Ta'wil Mukhtalif Hadits

Fashl Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabb Arbab; Ardh wa Naqd oleh Muhammad Habib. salah satu kitab bantahan Fashl Khitab tentang adanya tahrif al-Quran.

Nahj Balaghah Versi Manuskrip

Dakhair Uqba fi Manaqib Dzawil Qurba oleh Imam Ahmad bin Muhammad al-Thabary al-Makky

Mi'yar Muwazanah fi Fadail Imam Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib oleh Abu Ja'far al-Iskafy al-Mu'tazily

Irfan wa Suluk inda Ahl Bait oleh Muhammad Muhsin al-Faydh al-Kasyani

Fushul Muhimmah fi Ma'rifah ahwal Aimmah AS oleh Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Maliky al-Makky atau Ibn Shabbagh

Amarah Qubur Nabi wa Ahl Baitihi Masy'ari Ilahy oleh Ibrahim Husayn al-Baghdady

Tadzkir Khawwash fi Khashaish Aimmah oleh Sibth Ibn al-Jauzy
Tadzkir Khawwash oleh Sabth Ibn al-Jauzy

al-Murajaat oleh Imam Abd Husayn Syaraf al-Din al-Amily

Fashl Khitab fi Tahrif Kitab Rabb al-Arbab oleh Muhammad Zakariya al-Lamirdy. Salah satu kitab yang membantah Fashl Khitab.

Naqd Kitab Tathhir Jinan wa Lisan oleh Ibn Hajar al-Haytamy al-Syafi'i

Washaya wa Majalis Imam Ja'far Shadiq as atau Tauhid Mufadlal

Ajaib Asrar li Imam Ali an Alamat Akhir Zaman oleh Hj. Rania Sulayman

Anbau Khafy an Syiah Alawiyah oleh H. Yusuf Khalil Muhammad

Raf'u Ghasyiyah an Majaz wa Ta'wil wa Hadits Jariyah oleh Nidlal bin Ibrahim alih rasyi

Daf'u Syubah Tasybih bi Akaff Tanzih oleh Ibn al-Jauzy al-Hanbaly

Durar Simthayn fi Manaqib Musthofa, Murtadho, Batul wa Sibthayn oleh Muhammad bin Yusuf al-Hanafy al-Madany

Mukhtashor Yanabi' Mawaddah li Dawil Qurba oleh Sulayman bin Ibrahim al-Qunduzy al-Hanafy

Shuhbah wa Shahabah oleh Hasan bin Farhan al-Maliky


Request 
Yang request, komen di bawah. Entar saya carikan .... :)

Semoga pembelaan terhadap keluarga Nabi Muhammad saw ini menjadi penolongku dan keluargaku di Akhirat kelak, Aamiin.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Ahlu Bait Muhammad saww, Batu Ujian Umat Islam

Ahlu Bait Muhammad saww, Batu Ujian Umat Islam

Ketika ketegangan mulai memanas antara khalifah Ali as dengan kelompok bughot pemberontak di bawah pimpinan Aisyah, Zubair dan Thalhah, Khalifah Ali mengutus Ammar dan Hasan as ke Kufah untuk meminta para penduduk keluar berjihad. Ammar, yang pernah dipuji Nabi Muhammad saww, “Diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya” berpidato dengan mengatakan, “Sungguh aku mengetahui bahwa Aisyah adalah isteri nabi di dunia dan akhirat, akan tetapi Allah menguji kalian apakah kalian akan menaatinya (Ali as) atau mengikuti dia (Aisyah).

Dari awal pertumbuhan agama Islam ahli bait Nabi Muhammad saww menempati posisi yang istimewa. Mereka hidup berbaur dengan para sahabat dan masyarakat muslim waktu itu sebagaimana biasanya, namun derajat mereka lebih tinggi dari para sahabat. Bahkan istri nabi, Ummu Salamah pun ketika turun ayat tathhir yang menyucikan serta mengkhususkan ahlu bait ini dari keluarga/ahlu bait Nabi Muhammad saww secara umum, iri dan tidak dapat masuk ke tingkat derajat mereka. Para ummul mukminin istri nabi memang termasuk ahli bait/keluarga Nabi Muhammad saww, tapi dalam konteks ayat tathhir mereka tidak dimasukkan dalam ahli bait yang disucikan ini. Ahli bait yang disinggung dalam ayat tathhir ini adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain alayhim al-salam.

Merekalah yang diberi hak dari Allah untuk diikuti dan ditaati oleh umat Islam sebagaimana wasiat terakhir Nabi Muhammad saww. Wasiat yang kemudian diselewengkan dan diubah oleh para penguasa lalim yang tidak menginginkan kekuasaannya runtuh. Nabi Muhammad saww bersabda Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh padanya maka kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan Itrahku Ahlul Baitku dan keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di telaga Al Haudh.”

Memang benar dan kita tidak didustai, nabi telah menyebut keduanya al-Quran dan ahli baitnya sebagai tsaqalain, dua perkara yang berat. Meski hadis tersebut sahih, diriwayatkan puluhan sahabat dan sangat jelas maksudnya tanpa butuh penafsiran apapun, umat Islam tidak pernah sepakat akan pengertian berpegang teguh pada ahli bait nabi. Sebagian muslim menafsirkan ahli bait itu adalah sunnah nabi, sebagian berpendapat kita harus menghormati dan memberikan hak-hak pada ahli bait, bahkan yang paling aneh adalah melemahkan hadis ini dan menguatkan hadis tsaqalain lainnya, yaitu berpegang pada al-Quran dan sunnah nabi. Hadis yang secara standar ilmu hadis derajatnya jauh di bawah hadis tsaqalain yang pertama. Hadis yang bahkan tidak tercantum dalam kutub sittah (Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud dan ibn Majah) kaum Sunni mayoritas umat Islam dunia.

Nabi menyebut ahli baitnya sebagai suatu hal yang berat karena mengetahui bahwa ahli baitnya akan terkucilkan, dikhianati, teraniaya, dimusuhi bahkan dibunuh oleh umatnya sendiri. Dan hal tersebut memang terjadi. Selepas Nabi Muhammad saww wafat putri kesayangannya Fatimah meninggal dalam keadaan berselisih pendapat dengan Abu Bakar. Ali terpaksa membaiat ketiga khalifah, Abu Bakar, Umar dan Utsman demi keutuhan umat Islam yang baru saja ditinggal Nabi Muhammad saw. Setelah Utsman terbunuh dan Ali dibaiat umat Islam sebagai khalifah, cobaan dan ujian ahli bait ini tidak berhenti. Dua sahabat besar nabi mengkhianati baiat dan memerangi Ali. Istri nabi yang sejak nabi masih hidup memiliki rasa tidak senang pada Ali pun ikut bergabung dengan mereka. Tidak hanya itu muncul pula sahabat-sahabat dengan ambisi keduniawiannya ikut memerangi Khalifah Ali. Dalam pasukan Ali as sendiri timbul kelompok yang merasa paling benar pendapatnya, paling hebat ibadahnya dan membuat kekacauan. Mereka (Khawarij) keluar dari barisan pendukung Ali as dan berusaha membunuh beliau dengan alasan berjihad.

Setelah Imam Ali as syahid dibunuh oleh sisa-sisa Khawarij yang ditumpas oleh beliau, Imam Hasan as sebagai khalifah selanjutnya berhadapan dengan para sahabat nabi yang penuh ambisi keduniawian. Imam Hasan as memilih jalan damai dengan menyatukan umat Islam, namun sahabat nabi itu pun membunuh beliau melalui istri beliau dengan cara meracuninya berkali-kali. Sahabat nabi ini pun menjadi raja Islam pertama kali dan berusaha mengawetkan kekuasaan dunianya dengan mengangkat anak pemabuknya sebagai raja Islam selanjutnya. Tak ayal hal ini menimbulkan gejolak umat Islam. Sebagian sahabat nabi yang menolak hal tersebut pun dihabisi. Sebagian lagi menerima sukarela raja pemabuk itu, bahkan yang sebelumnya tidak mau membaiat pada Imam Ali as. Salah satu yang tidak mau membaiat si pemabuk itu adalah Imam Husein as.  

Apa jadinya kalau Husein as membaiat si pemabuk ini menjadi pemimpin umat Islam? Hal ini berarti beliau menyetujui, mendukung dan meridhai raja pemabuk ini memimpin dan mengatur umat Islam. Bagaimana kelak beliau menjawab pertanyaan kakeknya, Nabi Muhammad saw? Bagaimana beliau akan mempertanggungjawabkan sikapnya di hadapan Tuhan swt? Sedangkan beliau sendiri cucu dari pembawa risalah tersebut, pewaris dan pelaksana amanatnya. Husein as pun memilih pergi ke Kufah tempat para pendukungnya berkumpul. Raja pemabuk itu pun tahu rencana beliau dan segera mengirim pasukan untuk menghentikannya bahkan kalau perlu membunuhnya. Ia mengganti segera gubernur Kufah dan mengangkat gubernur yang sealiran dengannya. Ia membunuh para pengikut Husein di Kufah dan membungkam mereka. Pasukan pemabuk yang diperintahkan menghentikan Husein berhasil memutuskan langkah beliau di Karbala, Irak. Perang yang tidak seimbang atau bisa dikatakan pembantaian pun terjadi. Hampir semua lelaki dari kelompok Husein terbunuh. Kepala Husein as terpenggal dan dipisahkan dari badannya yang tergeletak di Karbala. Ali bin Husein bin Ali alaihim al-salam selamat karena sakit dan dilindungi oleh bibi-bibinya. Dari beliaulah keturunan Nabi Muhammad saww diturunkan hingga sekarang.

Dengan syahidnya Husein as, raja pemabuk itu leluasa mengendalikan Islam. Ia membunuh setiap pendukung ahli bait dan berusaha menumpas habis mereka. Ia mensunnahkan pelaknatan Imam Ali as di mimbar-mimbar. Ia menutupi sabda nabi tentang keutamaan ahli bait, mengucilkan para Imam ahli bait dan sebagainya. Hari demi hari, tahun demi tahun para ahli bait nabi dan pengikutnya dikucilkan, ditindas, bahkan dibunuh hingga sekarang.

Ahli bait adalah tsaqal yang harus kita pegang teguh sebagaimana kita memegang teguh al-Quran Kalam Tuhan. Mereka tidak akan bertentangan dengan al-Quran. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas sikap kita terhadap mereka. Mereka adalah batu ujian bagi kita, apakah kita mengikuti keduanya atau membelakanginya. Semoga Allah swt menjadikan kita sebagai syiah mereka, syiah yang dipuji Nabi Muhammad saw dalam sabdanya “Sungguh, Ali dan Syiahnya adalah orang-orang yang beruntung“.

Imam Syafi’i menyenandungkan syairnya:

Jika dalam satu majlis menyebutkan tentang (keutamaan) Ali atau kedua cucu Nabi (Hasan dan Husein) dan Fatimah yang suci.
Mulailah sebagian dari mereka membicarakan (keutamaan) orang-orang selain Ahlulbait. Maka aku yakin bahwa mereka adalah putra-putri dari salaqlaq.
Jika menyebutkan riwayat (keutamaan) Ali atau kedua putranya, maka mereka akan menyibukkan diri dengan riwayat-riwayat tandingan.
Mereka berkata: "Sudahlah…!!! Perkataan-perkataan ini adalah riwayat-riwayat dari kaum Rafidhah."
Aku berlepas diri dari mereka yang melihat bahwa Rafidhah adalah cinta terhadap Fatimah.
Tuhanku telah bersolawat pada keluarga Nabi, dan sungguh laknat-Nya akan turun pada tradisi jahiliyah ini.

Imam Abu Hanifah dalam sya’irnya :
Kecintaan Yahudi kepada keluarga Musa nyata
Dan bantuan mereka kepada keturunan saudaranya jelas
Pemimpin mereka dari keturunan Harun lebih utama
Kepadanya mereka mengikut dan bagi setiap kaum ada penuntun.
Begitu juga Nasrani sangat memuliakan dengan penuh cinta
Kepada Al-Masih dengan menuju perbuatan kebajikan.
Namun jika seorang muslim membantu keluarga Ahmad (Muhammad)
Maka mereka bunuh dan mereka sebut kafir
Inilah penyakit yang sulit disembuhkan, yang telah menyesatkan akal
Orang-orang kota dan orang-orang desa, mereka tidak menjaga
Hak Muhammad dalam urusan keluarganya dan Allah Maha Menyaksikan.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Tunda Sejenak Datangnya Hari Kiamat
Manusia diciptakan di dunia ini bukan untuk hidup menyendiri dan tidak bergaul dengan sesama. Tuhan menciptakan berbagai ras manusia agar saling mengenal dan bergaul dengan aman dan sentosa. Begitu juga syariat Islam berfungsi melindungi hak-hak hidup semua makhluk hidup. Tidak hanya penumpah darah sesama muslim yang mendapat ancaman yang serius, bahkan pembunuh kafir dzimmi yang bergaul dengan orang Islam pun mendapat hukuman yang berat. Islam melarang keras menjatuhkan setetes darah di bumi ini kecuali dengan alasan yang hak/benar, seperti qisas dan kondisi peperangan. Dalam kondisi peperangan pun Islam memiliki aturan yang elegan. Dilarang membunuh perempuan, anak-anak, orang yang sudah menyerah, bahkan merusak gereja dan memotong pepohonan pun dilarang. Jasad lawan korban perang mendapat perlakuan yang pantas, tidak boleh dimutilasi dan dikuburkan dengan layak. Sebuah aturan yang apik dibanding dengan perilaku “mujahilin” Syiria baru-baru ini yang memakan jantung korbannya dengan berkoar-koar memekikkan takbir, tindakan amoral yang hampir mirip dengan tingkah Hindun si pemakan jantung Hamzah, paman Nabi saw. Naudzubillah min dzalik.

Untuk itu, Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk berdialog mencari persamaan (kalimah sawa’) dengan para pemeluk agama lain. Yaitu menyakini Tuhan yang Esa sebagaimana yang diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Bukan menyelidiki apa perbedaan mereka dengan kita? Yang justru hanya menimbulkan kebencian, pertengkaran, permusuhan dan sebagainya.  Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dengan sesama muslim yang madzhabnya berbeda dengan kita? Imam Ali as telah mengajarkan kepada kita.1 Lihat perlakuan beliau kepada kaum Khawarij yang dianggap salah arah atau sesat oleh Imam Ali as. Kaum Khawarij adalah sekelompok orang yang mengkafirkan beliau dan lawan beliau, Muawiyah dan Amr bin Ash dan lainnya yang  memicu persengketan antar muslim. Tidak hanya itu, Khawarij juga menghalalkan darah yang mereka kafirkan. Imam Ali memperlakukan mereka sebagaimana semestinya. Mereka boleh shalat di masjid yang beliau imami. Mereka bebas bergaul dengan sesama muslim lainnya. Mereka diperangi setelah dengan jelas membuat keonaran dengan membunuh sesama muslim lainnya dan bersiap melakukan makar peperangan.

Sikap inilah yang sekarang sudah mulai jarang ditemui di Indonesia. Ada amalan muslim lain yang sedikit berbeda dengan dirinya, langsung disebut bid’ah, sesat, kafir dan sejenisnya. Padahal di dalam sejarah fiqih mulai zaman sahabat hingga sekarang terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari hal yang sepele sampai yang berat. Sebagian ada yang berpendapat jika tidak ada air tidak usah sholat, sedangkan lainnya sholat dengan bertayamum. Nabidz meski memabukkan boleh diminum sementara lainnya mengharamkan. Menikahi anaknya sendiri dari hasil zina diperbolehkan. Anal sex diperbolehkan. Nikah Mut’ah halal. Bertawasul dan bertabarruk kepada orang shalih/benda orang shalih. Anjing termasuk binatang suci. Onani tidak membatalkan puasa. Merokok tidak membatalkan puasa. Sujud sholat harus di atas tanah. Dan berbagai pendapat lainnya yang mungkin bisa dianggap aneh, bid’ah bahkan melenceng dari syariat Islam bagi orang awam. Umat Islam tidak menyesatkan atau bahkan mengkafirkan: Umar karena pendapat bolehnya minum nabidz, Imam Syafi’i karena fatwa boleh menikahi anak hasil zinanya, Imam Malik dengan kesucian anjing, Ibn Umar karena memperbolehkan anal sex, Ibn Abbas dengan halalnya nikah mut’ah, Abu Thufail karena mempercayai raj’ah.

Islam mengajarkan beratnya konsekuensi pengkafiran sesama muslim, yaitu tuduhan itu berbalik mengenai dirinya sendiri jika hal itu keliru. Tentang kaum khawarij saja Imam Ali as mengatakan, mereka mencari kebenaran namun salah mendapatkannya. Beliau as tidak menganggap kafir kaum Khawarij hanya karena beliau dikafirkan oleh mereka, padahal beliau adalah menantu, saudara dan dari tulang sulbinya putra-putri Rasulullah saww dilahirkan. Seharusnya dengan preseden tersebut, sebagian kelompok Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, atau sebagian Sunni yang mengkafir-musyrikan ayah-bunda Rasulullah saww dan paman beliau, Abu Thalib tidaklah dicap kafir. Serahkan itu pada otoritas Tuhan di akhirat kelak. Biarlah Tuhan membalas mereka dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya karena umat Islam sudah cukup menanggung beban sejarah yang rumit.

“Akan terjadi, bersatunya bangsa-bangsa di dunia menyerbu kalian seperti sekelompok orang menyerbu makanan. Salah seorang sahabat bertanya: Apakah karena jumlah kami di masa itu sedikit. Rasulullah menjawab : Jumlah kalian banyak tapi seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian dan Allah menanamkan penyakit wahan dalam hati kalian. Lalu ada yang bertanya lagi : Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda : Cinta kepada dunia dan takut mati”. Benarlah apa yang disabdakan Nabi saww dan kita tidak dibohongi. Sekarang ini, sebagian muslim tega merelakan nyawa muslim yang beda aliran dengannya demi tumpukan uang. Memalsukan fakta yang terjadi demi mencari dukungan dan kelanggengan status quonya. Memanipulasi riwayat-riwayat para salaf sholihin untuk keuntungan sesaat. Takut akan kematian yang sudah galib bagi setiap makhluk hidup sampai-sampai menutupi kebenaran yang sudah jelas di depannnya.  

Seyogyanya datangnya hari kiamat dapat kita tunda sejenak dan kita nikmati hidup di dunia ini untuk beribadah mengenal-Nya dan menyebarkan salam kedamaian yang identik dengan agama ktp kita. Salam Perdamaian. :)


1. Patut diketahui gelar Imam dalam  khalifah rasyidun hanya ditujukan pada Ali as, tidak kepada Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Sebagian pendapat karena hanya beliaulah yang pantas menyandangnya karena mampu menunjukkan mana yang benar dan salah dalam fitnah-fitnah yang terjadi di masa kekhalifahan beliau. Mungkin dalam masalah Khawarij ini hanya beliau yang bisa menyelesaikannya sebagaimana kisah perintah Nabi saww untuk membunuh orang shalat yang menjadi cikal bakal Khawarij, namun Abu Bakr dan Umar tidak mampu membunuhnya.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati