Download buku-buku, kitab-kitab Syiah ahlul bait, tasyayyu', Syiah Imamiyah 12, dan membantah Ibn Taimiyah, pemikiran Wahabi Salafi Takfiri dan Zionis Yahudi.

Bahasa Indonesia

Penelitian Keberlanjutan dan Perubahan Tradisi Keberagamaan Syiah (Studi Masyarakat Santri YAPI Bangil) oleh Nur Saymsuriati  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

Sayyidina Husain dalam Teks Klasik Melayu

Buat Apa Shalat?!

Antologi Islam

Jejak Ajaran Syiah (Persia) di Sulawesi: Studi Awal Kasus Suku Bugis, Makassar dan Mandar

Isu-isu Penting Sang Nabi J. 1 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Membedah Sejarah Al-Hadits oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Kesalehan nan Terlampauhi: Desakralisasi Ritus Hoyak Hosen di Pariaman Sumatera Barat Oleh Yudhi Andoni

Isu-isu Penting Sang Nabi J. 2 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

50 Pelajaran Akhlak untuk Kehidupan oleh SYAIKH ABBAS AL-QUMMI RA

Pengaruh Persia Pada Sastra dan Seni Islam Nusantara oleh Agus Sunyoto

Mengenal Sang Pewaris Nabi J. 1 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Mengenal Sang Pewaris Nabi J. 2 oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Abdullah bin Saba Tokoh Fiksi dalam Perang Unta oleh APEP WAHYUDIN

Abu Hurairah | 2 oleh Abd. Husein Syarafuddin al-Musawi al-Amili

Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia oleh Prof. DR. H. Aboebakar Aceh

Aliran Syi'ah di Nusantara oleh Prof. DR. H. Aboebakar Atjeh

Durarus Saniyyah fi Bayan Maqalah Sunniyah Oleh H. Kholilurrahman Abu Fateh, Lc. MA

Akhirnya Kutemukan Kebenaran oleh Muhammad al-Tijani al-Samawi
Akhirnya Kutemukan Kebenaran oleh Muhammad al-Tijani al-Samawi

Murajaat Dialog Sunni-Syiah oleh Abd. Husein Syarafuddin al-Musawi al-Amili

Tulisan, buku di Web alhassanain

Amaliah Praktis oleh Ust. Muhammad Husein Alkaff
Amaliah Praktis oleh Ust. Muhammad Husein Alkaff

Amali al-Shaduq Oleh Syeikh Al-Saduq

Bebaskan Mekah dan Madinah dari Wahabi

Tuhan menurut Al-Quran oleh AS-SHAHID SAYYID MUHAMMAD HUSAYNI BEHESTI

Cinta Kepada Ahli bait oleh Sayyid Murtadha Mujtahedi Sistani

Novel Cinta yang Terlambat oleh Dr. Ikram Abidi

Brosur Sholat Jamak dari http://al-islam.org

Brosur tentang Keadilan Sahabat dari http://al-islam.org

Dialog antar Madzhab / Muktamar Baghdad / Kongres Ulama Baghdad oleh Muqatil bin Athiyah al-Bakri al-Hanafi

Cuplikan Rasionalisme dan Alam Pemikiran Filsafat dalam Islam oleh Hasan Abu Ammar
Doa Jawsyan Kabir 

Doa Kumail | 2 | 3

Sejarah Hidup Imam Ali ra oleh H.M.H. Al-Hamid al-Husaini dan Dialog Sunni Syiah di Peshawar

Tanah Fadak oleh Ayatullah al-‘Uzma al-Mirza Jawad al-Tibrizi

Brosur Mengapa Mengikuti Ahli Bait Nabi saww? dari http://al-islam.org

Fatimah Az Zahra oleh Ibrahim Amini

Kompilasi Fatwa-fatwa "keren" Ulama Wahabi dan Sumbernya

Fikih Ringkas untuk Bersolat

Fikih Islam Fatwa Ayatullah Sayyid Ali Sistani

BELAJAR FIKIH Untuk Tingkat Pemula Sesuai fatwa Para Ulama Marja' oleh Muhammad Husein Falah Zadeh

Fikih perbandingan antara Jakfari dengan Sunni | Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Brosur tentang Penyakit Marah dari http://al-islam.org

Ghadir Khum dalam Perspektif Sunni oleh Muhammad Ridha Jabbariyan

Brosur tentang peristiwa Ghadir dari http://al-islam.org

Brosur tentang penyakit Ghibah dari http://al-islam.org

Ebook tentang hadis Tsaqalain dan bantahan Syubhatnya dari secondprince.wordpress.com

Brosur tentang penyakit Hasad dari http://al-islam.org

Buku tentang Hawa Nafsu

Hidayah dalam al-Quran oleh Abu Taqi

Brosur aturan berpakaian dari http://al-islam.org

Himpunan Fatwa dari almarhum Ayatullah al-Khui

Terjemahan kitab Hukumah Islamiyyah dari Khoemainy

Kisah perdebatan Husniyah pada Zaman Harun Rasyid

I Love Him, sebuah cerpen dari Dr. Ikram Abidi

Ihtijaj Dialog Imamah oleh AL-‘ALLAMAH AL-TABARSI

Brosur tentang Ikhlas dari http://al-islam.org

Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah oleh A. Syarafuddin Al-Musawi

Ikhtisas Kepakaran oleh Syaikh Mufid

Imam Mahdi Kabar Gembira dalam Al-Quran

Imamah & Wilayah Dalam Ajaran Ahlulbait oleh Sayid Muhammad Rizvi

Cerita Mata-mata Inggris dengan Pendiri Wahabi

Inilah Akidah Syiah oleh Nasir Makarim Syirazi

Maria al-Qibthiyah Istri Nabi yang terlupakan oleh Abdullah Hajjaj

Kumpulan komentar Ulama tentang gerakan Wahabi

Brosur tentang Jihad Nafs dari http://al-islam.org

Jika Mereka Ahlussunnah Nabi saww

Kajian tentang Syiah dan Sunni oleh Muhammad al-Tijani al-Samawi | 2

Luhuf kisah tentang peristiwa Karbala oleh Sayyid Ibnu Thawus

Membongkar Tahrif Kasyful Asrar Khoemaini oleh Dr. Ibrahim Ad-Dasuki Syata

Kebenaran Yang Terpendam Jilid Pertama; Kedua; Ketiga; keempat; kelima oleh Ust. Moh. Sulaiman Marzuqi

Kelebihan Syiah, Cuplikan dari al-Kafi oleh Imam Ali as

Keluarga yang Disucikan Allah oleh Alwi Husein, LC

Kemelut Kepemimpinan Selepas Rasul oleh Ayatullah Muhammad Baqir Shadr

Artikel tentang kemutawatiran peristiwa Ghadir

Keutamaan dan Amalan bulan Ramadan dari Kitab Mafatih Jinan

Khulafa’ Rasyidin Di antara Nas Dan Ijtihad

Khutbah Talutiyah Imam Ali as

Khutbah Wasilah Imam Ali as

Khutbah Imam Ali as tanpa titik dari http://al-islam.org

Khutbah Imam Ali as tentang Fitnah dan Bid'ah

KHUTBAH RASULULLAH S.`A.W. DI GHADIR KHUM MENURUT CATATAN AL-ALLAMAH AL-TABARSI

Kisah Para Nabi Allah

KITAB KASYFU ASY-SYUBUHAT DOKTRIN TAKFIR WAHHABI PALING GANAS Oleh Ust. Abu (Ahlus Sunnah wal Jamaah)

Kitab Sulaim bin Qais al-Hilali

Kitab Al-Haft al-Syarif tentang penciptaan makhluk oleh Abu Abdillah al-Mufadhdhal bin ‘Umar al-Ja‘fi

Kitabul Mukmin oleh Husain Said

Brosur tentang Mencari Ilmu dari http://al-islam.org

Konsep Akidah Imamiyah

KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM ISLAM Oleh Sayyid Sa‘id Akhtar Rizvi

Imamah dalam Islam | lainnya oleh Sayyid Sa‘id Akhtar Rizvi

Malam-malam di Peshawar: Sebuah Dialog Sunni Syiah

Masyariq Anwar Yaqin / Enam Khutbah Amir Al-Mukminin Tentang Rahasia Dirinya oleh al-Hafiiz Rajab al-Bursi

Mazhab Alternatif Perbandingan Sunni Syiah oleh Muhammad Tijani al-Samawi

Meluruskan Peran Nashirudin ath-Thusi oleh Muhammad Anis

Membedah Shiratol Mustaqim oleh Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi

Mencari Tuhan

MENGAPA AKU MEMILIH MAZHAB AHLULBAIT AS | 2 oleh Syaikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Anthaki

Mengenal Syiah oleh Syaikh Ja'far Hadi

Menjelajah Semesta Iman oleh Majid Fakhri

Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia

Menyingkap Tipu Daya dan Fitnah Keji Fatwa-Fatwa Kaum Salafi Wahabi

Meretas Jalan Islam Muhammadi / Syiah oleh Sayid Moustafa Al-Qazwini

Mizan Keadilan Tuhan Mengkaji Doktrin Keadilan Tuhan oleh Sayyid Akhtar Rizvi

Ebook berisi tentang segala hal dari Muawiyah dari secondprince.wordpress.com

Ebook Nahjul Balaghah dari Madinah al-Hikmah

Neraca Kebenaran dan Kebatilan oleh Syahid Murtadha Muthahhari

Riwayat Hidup Para Imam Suci Ahlul Bait as diterjemahkan dari Nafahât Min Sîrah A’immah Ahlil Bait oleh Bâqir Syarîf Al-Qurasyî.

Oktober 2015 Imam Mahdi Datang oleh Jabir Beolusi

Pemalsuan data/foto konflik Suriah/Syiria

Pendidikan Anak Menurut Ajaran Islam

PENYELEWENGAN AJARAN AHLUS-SUNNAH WAL JAMAAH

Peradaban Syiah dan Ilmu Keislaman oleh Ayatullah Sayyid Hasan Ash-Shadr

Peran Akidah

Peranan Ahlul Bait AS Memelihara Kesucian Ajaran Islam oleh Allamah Syed Murtadha Askari

Perang Unta Perang Saudara Pertama dalam Islam oleh Apep Wahyudin

PERSPEKTIF SAHABAT DALAM ISLAM Oleh ASAD HAIDAR

Pesan Sublimimal Yahudi / Sihir Sigil Yahudi

Brosur tentang Shalat harian Syiah dari http://al-islam.org

Produk-produk Zionis dan fatwa Boikot

Brosur tentang Rafidhi dalam Riwayat Bukhari dari http://al-islam.org

Raudhat al-Kafi (TAMAN YANG MENCUKUPI) oleh THIQAT AL-ISLAM ABU JA‘FAR MUHAMMAD BIN YA‘QUB AL-KULAINI

Protocol of Zions / rencana Zionis Internasional

Risalah Amman tentang Kerukunan Umat Islam | 2

Mengapa Kita Beragama?

KALAU ADA MUT’AH KENAPA HARUS PAKAI KONDOM Oleh Robitul Firdaus

Brosur tentang kesabaran dari http://al-islam.org

Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Oleh H.M.H. Al Hamid Al Husaini

Sejarah Wahabi di Indonesia / Selamatkan Indonesia dari Wahabi

Penghancuran Situs-situs Warisan Islam oleh Wahabi

Brosur tentang mengapa pilih Syiah? dari http://al-islam.org

Silsilah Para Maksumin / Imam 12

SUNNAH-SYIAH DALAM DIALOG Oleh Almarhum Al-Ustadz Husein Al-Habsyi

Buku berisi segala hal tentang syafaat

SYI’AH PRODUK ALAMI ISLAM oleh Sayid Muhammad Baqir Shadr

TAFSIR TEMATIK IMAMAH DAN KEMAKSUMAN oleh Reza Kardan

Brosur tentang al-Quran Syiah dari http://al-islam.org

Takdir Manusia berisi tulisan Muththahari dan Ali Syariati

TALMUD Kitab Suci Yahudi Dengan Ajaran Rasis dan Chauvinis

Najd /Riyadh tempat munculnya tanduk setan

Brosur tentang Mengapa Syiah menghindar Tarawih berjamaah dari http://al-islam.org

Brosur tentang Taubat dari http://al-islam.org

Tarjemah Kitab DAF'U SYUBAH AT-TASYBIH BI-AKAFF AT-TANZIH | 2 oleh Al-Hafidz Abul Faraj Ibnul al-Jauzi al-Hanbali

Tragedi Karbala dan Menjawab Pelbagai Keraguan Tentangnya oleh Ali Asghar Ridwani

Tragedi Karbala oleh Farida Gulmohammadi

TUDUHAN TERHADAP PERANAN KHWAJAH NASIR AL-DIN AL-TUSI DALAM PERISTIWA KERUNTUHAN KOTA BAGHDAD oleh RASUL JA’FARIYAN

Brosur tentang Mengapa Syiah Shalat dengan turbah dari http://al-islam.org

Brosur tentang Mengapa Imam harus 12? dari http://al-islam.org

UMMAT RASULULLAH JANGAN BERPECAH-BELAH oleh Haddad Alwi

Wafat Rasulullah & Suksesi Sepeninggal Beliau di Saqifah | 2 oleh Almarhum O. Hashem

Wahabi Ahlussunnah Palsu

YUHANNA ZIMMI MENCARI KEBENARAN (Kisah pencarian kebenaran seorang Kristian) Oleh Sayyid Sa‘id Akhtar Rizvi

Sejarah lahirnya Satanisme Zionis

Sejarah Lahirnya Negara Zionis | 2

Ilmu Fiqih Islam dalam Lima Mazhab oleh Prof. DR. H. AboeBakar Atjeh

Ebook Wasiat Sufi Sayyid Ayatullah Khoemeini 1 ; 2 ; 3

Tafsir Juz 'Amma

Sejarah Singkat Majelis Ratapan

Syiah di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal oleh Dr. Sayyid Kazim Tabataba’i

Tiga Faktor Kebangkitan Husein as

Tragedi Karbala oleh http://abatasya.net

Peri Kehidupan 14 Manusia Suci oleh Penerjemah Ansariyan

Peran Aisyah dalam Islam dikompilasi oleh www.islamitucinta.blogspot.com

Perbedaan Mendasar antara Syi'ah dan Sunni bukan Penghalang Persaudaraan oleh Sayyid Said Akhtar Rizvi

Asyura dan Tradisi

Ilusi Negara Islam oleh Editor: Gus Dur

Buku Putih Mazhab Syiah oleh Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI)


Bahasa Arab

Zahru al-Raihan berisi segala hal tentang Muawiyah oleh Hasan bin Ali al-Saqqaf

Arbaun Hadits Mu'tabar bi Nash Aimmah, kitab berisi hadis-hadis shahih dari kitab-kitab Syiah tentang nama-nama 12 Imam.

Mausuah Rijaliyah Syiah berisi kurang lebih 20 kitab tentang rijal hadis di kalangan Syiah

Kifayah Thalib fi Manaqib Ali bin Abi Thalib as | pdf  oleh Muhammad bin Yusuf al-Kanji al-Syafii yang konon dibunuh di masjid Damaskus karena dituduh tasyayyu'.

Syawahid Tanzil oleh Hakim Haskani al-Hanafi, Kitab yang berisi tentang ayat-ayat suci al-Quran yang turun berkenaan dengan ahli bait as.

Program berisi 16000 riwayat tentang seluk beluk dasar Syiah, para Imam as dan bantahan atas fitnah atas Syiah.

Program berisi 140 bantahan terhadap fitnah atas Syiah

Program berisi ratusan jawaban atas persoalan akidah Syiah

Kitab Syifa Saqam oleh Ali Subki al-Syafii berisi tentang kebolehan Ziarah makam, tawassul, tabarruk, Istighatsah dan Syafaat.

Kitab Saqifah oleh Syeikh Muhammad Ridha al-Mudhaffar

Manaqib Imam Ali as oleh al-Khawarizmi

Program Kitab Bihar Anwar Full oleh Allamah Majlisi

Mujam Rijal Hadis Syiah

Maqtal al-Khawarizmi Muhammad bin Ahmad al-Khawarizmi

Mausuah Asilah Aqaidiyah 5 jilid

Adam Tahrif al-Quran oleh Sayyid Ali al-Husaini al-Milani

Adwar Imam Ali fi Tarikh Islam

Adm Sahwi Nabi saw oleh Syaikh Mufid

Lima Lam Tudzkar Asma Ahl Bait fi Al-Quran al-Karim oleh Syaikh Ahmad Mahuzy

Abd Allah bin Saba Dirasah Li Riwayat Tarikhiyah oleh Abd Aziz Shalih Halaby

Abu Thalib, Aqidah wa Kafah oleh Syaikh Naji Ahmad Zawad

Fath Milal Ali tentang kesahihan hadis Madinatul Ilm Ali oleh Ahmad bin Muhammad al-Ghumary

Adalah Shahabat oleh Ali al-Ibrahim al-Tharabalsy

Nashaih Kafiyah oleh Sayyid Muhammad bin Aqil tentang Permasalahan pelaknatan atas Muawiyah

Manaqib Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib AS oleh Ibn al-Maghazaly Ali bin Muhammad al-Wasithi al-Syafi'i

Fadhail Imam Ali bi Riwayat Ahlussunnah Wal Jamaah

Jami' Atsar fi Imamah Aimmah 12 as oleh Sayyid Hasan Ali Thaha

Nasim Hajir fi Ta'kid Qauly an Madzhab Muhajir oleh Mufti Hadramaut, Allamah Abd Rahman bin Ubaidillah al-Saqaf. kitab yang berisi tentang penjelasan madzhab Imamiyah Imam al-Muhajir, leluhur para habib di Yaman.

Naqdh Kitab Shawaiq Muhriqah li Ibn Hajar oleh Sayyid Amir Muhammad al-Kadhimi al-Qazwini

Sharih Bayan fi Rad ala Man Khalafa al-Quran oleh Syaikh Abd Allah al-Harary al-Habsyi

Atbu Jamil ala Ahli Jarh wa Ta'dil oleh Hasan bin Ali al-Saqaf

Imam Ali wa Musykilat Nidham Hukmi oleh Doktor Muhammad Thay

Imam Ja'far Shadiq fi Nadhr Ulama Gharb oleh Ustadz Wadi' Falasthin

al-Shafa fi Tawasul wa Tabarruk bi al-Mushthofa oleh Dakir MUhammad Thahir al-Qadiry

Dirasat fi Minhaj Sunnah li ma'rifah Ibn Taymiya oleh Sayyid Ali al-Husainy al-Milany

Kasyif Shaghir an Aqaid Ibn Taymiyah oleh Said Abd Lathif Fawdah

Maqalat Sunniyah fi Kasyf Dlalalat Ahmad bin Taymiyah oleh Syaikh Abd Allah al-Harary

Qashash al-Anbiya oleh Quthb al-Din Said bin Habatillah al-Rawandy

Yanabi' Mawaddah oleh Syaikh Sulayman bin Ibrahim al-Qunduzi al-Hanafy

Afat Ashhab Hadits wa Rad ala Abd al-Mughits oleh Ibn al-Jauzi
   
Saluni Qabla an Tafquduni oleh Syaikh Muhammad Ridha al-Hakimi Juz 1 | Juz 2
 
Nurul al-Abshar fi Manaqib Al al-Nabi al-Mukhtar oleh Syaikh Mu'min al-Syablanjy dan Is'af al-Raghibin fi sirah Musthofa wa Fadail ahli baitihi Thahirin oleh Syaikh Muhammad bin Ali al-Shabban

Miah Masalah Muhimmah haula Syiah oleh Sayyid Mahdi Muhammad Suwaij

Ibn Taymiyah Hayatuhu wa Aqaidahu oleh Shaib Abd Hamid

Mu'jam Muallafat Islamiyah fi Radd Firqah Wahabiyah oleh Abd Allah Muhammad Ali

Kadzabu Ala Syiah membantah 10 Kitab yang memfitnah Syiah diantaranya Muqaddimah, Ruh Maani, Ta'wil Mukhtalif Hadits

Fashl Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabb Arbab; Ardh wa Naqd oleh Muhammad Habib. salah satu kitab bantahan Fashl Khitab tentang adanya tahrif al-Quran.

Nahj Balaghah Versi Manuskrip

Dakhair Uqba fi Manaqib Dzawil Qurba oleh Imam Ahmad bin Muhammad al-Thabary al-Makky

Mi'yar Muwazanah fi Fadail Imam Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib oleh Abu Ja'far al-Iskafy al-Mu'tazily

Irfan wa Suluk inda Ahl Bait oleh Muhammad Muhsin al-Faydh al-Kasyani

Fushul Muhimmah fi Ma'rifah ahwal Aimmah AS oleh Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Maliky al-Makky atau Ibn Shabbagh

Amarah Qubur Nabi wa Ahl Baitihi Masy'ari Ilahy oleh Ibrahim Husayn al-Baghdady

Tadzkir Khawwash fi Khashaish Aimmah oleh Sibth Ibn al-Jauzy
Tadzkir Khawwash oleh Sabth Ibn al-Jauzy

al-Murajaat oleh Imam Abd Husayn Syaraf al-Din al-Amily

Fashl Khitab fi Tahrif Kitab Rabb al-Arbab oleh Muhammad Zakariya al-Lamirdy. Salah satu kitab yang membantah Fashl Khitab.

Naqd Kitab Tathhir Jinan wa Lisan oleh Ibn Hajar al-Haytamy al-Syafi'i

Washaya wa Majalis Imam Ja'far Shadiq as atau Tauhid Mufadlal

Ajaib Asrar li Imam Ali an Alamat Akhir Zaman oleh Hj. Rania Sulayman

Anbau Khafy an Syiah Alawiyah oleh H. Yusuf Khalil Muhammad

Raf'u Ghasyiyah an Majaz wa Ta'wil wa Hadits Jariyah oleh Nidlal bin Ibrahim alih rasyi

Daf'u Syubah Tasybih bi Akaff Tanzih oleh Ibn al-Jauzy al-Hanbaly

Durar Simthayn fi Manaqib Musthofa, Murtadho, Batul wa Sibthayn oleh Muhammad bin Yusuf al-Hanafy al-Madany

Mukhtashor Yanabi' Mawaddah li Dawil Qurba oleh Sulayman bin Ibrahim al-Qunduzy al-Hanafy

Shuhbah wa Shahabah oleh Hasan bin Farhan al-Maliky


Request 
Yang request, komen di bawah. Entar saya carikan .... :)

Semoga pembelaan terhadap keluarga Nabi Muhammad saw ini menjadi penolongku dan keluargaku di Akhirat kelak, Aamiin.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati